Välkommen!

Välkommen till Stiftelsen Tre Smeders sidor för sökande och stödadministration.

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto, skicka in ansökningar om understöd, anhålla om utbetalning samt redovisa beviljat understöd. 

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan. 

Observera att stiftelsen från och med år 2022 övergått till en huvudsaklig ansökningstid inom september för verksamhet påföljande år.

Ansökningstiden för kategorierna småbarnspedagogik och grundläggande utbildning samt andra stadiet och fritt bildningsarbete är från och med år 2022 inom mars månad.

Ansökningstiden för alla övriga kategorier är från och med år 2022 inom september månad.
Alla ansökningstyper
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Andra stadiet och fritt bildningsarbete - mars 2024
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet primärt i Helsingfors samt att vårda Helsingfors Sparbanks traditioner. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, idrottslig eller annan allmännyttig eller samhällsnyttig verksamhet.

Stiftelsen kan också stödja arbete och forskning liksom all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål. Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar på att utveckla Helsingfors som en mångkulturell huvudstad med betoning på svenska språket. Stöden går huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, idrott och hembygdsverksamhet och till sådan verksamhet inom dagvård och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten. Dessutom stöds ekonomisk forskning.

Understöden kan beviljas för både verksamhet och för underhåll av lokaliteter.
01.03 - 31.03.2024
Småbarnspedagogik och grundläggande undervisning - mars 2024
Stiftelsens ändamål är att stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet primärt i Helsingfors, främja sparandet, samt att vårda Helsingfors Sparbanks traditioner. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, idrottslig eller annan allmännyttig eller samhällsnyttig verksamhet. Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar men understöder inte enskilda personer. Understöd kan beviljas för både verksamhet och för verksamhetsutrymmen.

Stiftelsens övergripande målsättningar med utdelningen är:
- att stärka ett mångkulturellt Helsingfors där det svenska har en självklar synlighet, roll och relevans.
- att bidra till att skapa kvalitativa och engagerande verksamheter och innehåll på svenska, samt till att möjliggöra inkluderande mötesplatser och nätverk på svenska.
- att möjliggöra intressant och attraktivt svenskspråkigt innehåll i vardagen, även i finskspråkiga sammanhang.
- att bidra till inkludering, nytänk och utveckling med ett hållbart framtidsperspektiv.
- att främja delaktighet och förankring i lokalsamhället för helsingforsare i alla åldrar.
01.03 - 31.03.2024